Servei d'adequació a la llei de protecció de dades

Servei d'adequació a la llei de protecció de dades

Declaració de fitxers:

> Complementació i presentació dels formularis de declaració de fitxers a l'Agència de Protecció de Dades per al seu registre i inscripció.

Confecció del Document de Seguretat:

> Avaluació tècnica de fitxers i equips per determinar el nivell requerit per la legislació ( bàsic, mitjà o alt )

> Elaboració del document de seguretat per la seva empresa o entitat .

Confecció de la documentació complementaria:

> Targetes de legitimació - Documents signats per l'afectat autoritzant el tractament i / o cessió de dades.

> Contractes de Prestació de Serveis - Contractes previstos a l'art. 5 de la LOPD de redacció obligatòria.

> Manual d'usuaris - Manual per a informació dels treballadors i usuaris de l'empresa sobre les seves obligacions en tractar dades de tercers, complint així amb l'obligació del responsable d'informar els seus empleats de la normativa.

> Compromisos de confidencialitat - Documents de compromís signats per personal que tracten dades sensibles.

Auditoria de Dades i procediments:

> Informe d'auditoria obligatòria - Els fitxers , procediments i instal·lacions amb dades de nivell mitjà o alt , s'han de sotmetre a una auditoria biennal.

> Anàlisi del compliment de la normativa - Comprovació que el personal realitzi totes les normes i procediments descrits en el Document de Seguretat.

Serveis jurídics:

> Assessorament jurídic, presentació de demandes davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i davant les jurisdiccions ordinàries. Presentació de recursos tributaris.

> Assessorament i defensa davant denúncies a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

proteccion+datos