Data Protection Officer

Figura definida en el nou Reglament Europeu de Protecció de Dades per aconseguir que les empreses disposin d’un especialista, intern o extern, en dita matèria.

Les seves principals funcions són:

  • Informar i assessorar el responsable o l'encarregat del tractament i als treballadors de les obligacions que els incumbeixen en virtut del present Reglament i de la resta de normativa aplicable dels països membres.
  • Supervisar el compliment de les polítiques del responsable o l'encarregat del tractament en matèria d'aquest Reglament i de la normativa aplicable dels Estats membres, conscienciació, formació del personal que participa en les operacions de tractament , i les auditories corresponents.
  • Aconsellar en relació amb els procediments d'avaluació d'impacte de privacitat.
  • Supervisar la resposta a les sol·licituds de l'autoritat de control i, en el marc de les competències del delegat de protecció de dades, cooperar amb l'autoritat de control a sol·licitud d'aquesta o a iniciativa pròpia.
  • Actuar com a punt de contacte per a l'autoritat de control sobre les qüestions relacionades amb el tractament.
data+protection+officer