Legislació

La normativa a tenir en compte per a un exquisit compliment de la Llei són les següents:

> Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre , sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal

> Reial Decret 1720/2007 , de 21 de desembre, que desenvolupa el Reglament de la Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal

> Llei 34/2002 , de 11 de juliol , de Serveis de la Societat d'Informació> Llei Orgànica 1/1982 , de 5 de maig, sobre protecció civil del dret a l'honor , a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge

A partir del 26 de maig de 2018, s'haurà d'aplicar, ja que deroga tota la normativa anterior:

El Reglament Europeu de Protecció de Dades 2016/679

proteccion+datos