Infraccions i Sancions

Les infraccions i sancions es classifiquen en lleus, greus i molt greus. La tipificació i sanció en el nou Reglament de Protecció de dades es modifiquen substancialment. 

INFRACCIONS

Lleus:
> No atendre la sol·licitud del afectat de rectificació o cancel·lació (per motius formals)
> No proporcionar la informació que sol·liciti l'Agència de Protecció de Dades
> No inscriure un fitxer (si no és constitutiu d'infracció greu)
> Procedir a la recollida de dades sense proporcionar la informació de l'art. 5 de la Llei
> Incomplir el deure de secret ( excepte si constitueix infracció greu)
    
Greus:
> Procedir a la creació de fitxers de titularitat pública sense autorització de disposició general publicada al Butlletí Oficial de l' Estat, de la Província, o Diari oficial que sigui procedent.
> Procedir a la creació de fitxers de titularitat privada o iniciar la recollida de dades de caràcter personal per als mateixos amb finalitats diferents de les que constitueixen l'objecte legítim de l'empresa o entitat.
> Demanar dades de caràcter personal sense el consentiment exprés dels afectats quan aquest sigui exigible.
> Impedir o obstaculitzar el va exercir dels drets d'accés i oposició i la negativa de facilitar la informació que sigui sol·licitada.
> Mantenir els fitxers, locals , programes o equips sense les mesures de seguretat necessàries estipulades en el Reglament (això és, no tenir declaració de fitxers i Document de Seguretat)
> Vulnerar el deure de secret de dades relatives a infraccions administratives o penals, d'Hisenda Pública, financers...

Molt greus:
> La recollida de dades de forma enganyosa i fraudulenta
> La comunicació o cessió de dades, fora dels casos en què estigui permesa
> Demanar dades especialment protegides sense consentiment exprés
> Vulnerar el deure de secret de dades especialment protegides

SANCIONS
Lleus:          de 900 €  a  40.000 €
Greus:         de 40.001 €  a  300.000 €
Molt greus:     de 300.001 €  a  600.000 € 

proteccion+datos